0,00 zł

Regulamin napraw serwisowych:

WENTSYSTEM PAWEŁ WÓJCICKI, adres: 70-660 Szczecin, ul. Gdańska 3D, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8522336878, REGON: 320428569, adres poczty elektronicznej: sklep@wentsystem.com, numer telefonu: +48 91 887 55 18, 514 081 318.

Niniejszy Regulamin definiuje zasady korzystania z usług oferowanych usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych świadczonych przez Serwis WENTSYSTEM.

1. Naprawy gwarancyjne - wykonywane są bezpłatnie zgodnie z technologią producenta przy użyciu oryginalnych części zamiennych z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancji producenta. Naprawy realizowane są ściśle wg wymogów producentów sprzętu. Czas naprawy gwarancyjnej rozpoczyna bieg od momentu dostarczenia do serwisu sprzętu, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz kopii dowodu zakupu. Serwis zastrzega sobie prawo do odrzucenia nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji jeżeli:

  • nastąpiła nieautoryzowana ingerencja w konstrukcję urządzenia,
  • urządzenie posiada znamiona uszkodzenia mechanicznego,
  • zastosowano niewłaściwe materiały, płyny eksploatacyjne,
  • stwierdzone uszkodzenie jest wynikiem eksploatacji w sposób niewłaściwy, niezgodny z przeznaczeniem produktu, opisanym w instrukcji użytkownika,
  • urządzenie jest uszkodzone w wyniku działania siły wyższej, zdarzeń losowych lub wpływów środowiskowych,
  • nastąpiło naturalne zużycie urządzenia w ramach jego zwykłego zarządu,
  • brak jest wymaganych dokumentów potwierdzających gwarancję producenta (karta gwarancyjna, kopia dowodu zakupu).

2. Po przeprowadzeniu diagnostyki, Serwis może dokonać zmiany kwalifikacji naprawy zgłoszonej przez Klienta jako gwarancyjna, na pogwarancyjną, jeżeli usterka wykazana podczas oględzin urządzenia nie kwalifikuje się jako naprawa gwarancyjna.

3. Naprawy pogwarancyjne - przekazując urządzenie do serwisu, osobiście lub za pośrednictwem kuriera, akceptuje warunki niniejszego regulaminu, po uprzednim zapoznaniu się z nim.

4. Zgłoszenia można dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy, pocztą elektroniczną pod adresem: serwis@wentsystem.com lub osobiście w siedzibie firmy WENTSYSTEM.

5. Koszt diagnostyki i wstępnej wyceny naprawy zawiera się w przedziale 100,00 zł brutto (81,30 zł netto) - 300,00 zł brutto (243,90 zł netto), zgodnie z obowiązującym cennikiem serwisu, zależnie od gabarytów/rodzaju urządzenia i ponoszony jest w momencie pozostawienia urządzenia w siedzibie Serwisu.

6. Naprawy do kwoty 300,00 zł netto (369,00 zł brutto) wykonywane są bez dodatkowego potwierdzania wyceny przez zgłaszającego. Naprawy skosztorysowane powyżej kwoty 300,00 zł netto (369,00 zł brutto) muszą być potwierdzone zgodą zgłaszającego naprawę na naprawę. Ekspertyza i wycena kosztów naprawy jest aktualna przez okres 30 dni od daty jej wystawienia. Wadliwe moduły, części, elementy wymienione podczas naprawy pogwarancyjnej są wydawane klientowi wyłącznie na jego żądanie wyrażone przy przyjmowaniu sprzętu do naprawy. Jeśli takowe nie nastąpi, wymienione części przekazywane są do utylizacji.

7. Opłata za wykonaną usługę serwisową następuje w momencie wydania sprzętu zgłaszającemu w siedzibie firmy lub przy dostawie za pobraniem u kuriera.

8. Klient przekazując urządzenie do naprawy oświadcza, że przekazywany sprzęt jest jego własnością lub ma pełne prawo do dysponowania nim.

9. Naprawy pogwarancyjne, wykonywane będą w terminie do 30 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia i wymaganych dokumentów do serwisu, a także pozytywnej akceptacji kosztorysu.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności ani też nie ponosi żadnych kosztów z tytułu przedłużających się napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez wzgląd na brak dostępności części i konieczności sprowadzenia ich z zagranicy lub ich niewykonanie gdy producent zaprzestał produkcji części zamiennych, dla których nie istnieją zamienniki.

11. Serwis WENTSYSTEM udziela 3-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, naprawę (nie odpowiadamy za wady ukryte w innych elementach serwisowanego urządzenia). W indywidualnych przypadkach Serwis może zmienić okres odpowiedzialności, (skrócić go jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia usterki jest wysokie ze względu na specyficzną konstrukcję urządzenia lub materiały użyte do jego wykonania), za wykonaną usługę o czym klient zostanie powiadomiony w momencie wyceny.

12. Serwis WENTSYSTEM zastrzega sobie prawo do możliwość odstąpienia od wykonania usługi bez podania przyczyny.

13. Klient może dostarczyć urządzenie do naprawy osobiście, dowolną firmą kurierską lub pocztą do siedziby firmy WENTSYSTEM mieszczącej się pod adresem: Szczecin 70-660, ul. Gdańska 3D w godzinach od 8 do 16, od pn. do pt. z wyłączeniem świąt.

14. Dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu z serwisu po wykonanej usłudze naprawy, jest oryginał potwierdzenia przyjęcia sprzętu do naprawy. Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany podczas przekazywania sprzętu do serwisu. Koszt transportu ponosi klient.

15. Klient zobligowany jest do odbioru sprzętu z serwisu w terminie 14 dni od daty pierwszego wezwania do odbioru. Nie odebranie w tym terminie sprzętu, będzie powodowało naliczanie opłaty za depozyt, magazynowanie w wysokości 5 zł netto za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana przez kolejnych 30 dni, (w tym terminie zwyczajowo serwis powiadamia telefonicznie na nr telefonu podany podczas wypisywania zgłoszenia serwisowego 3-krotnie). Po tym terminie firma WENTSYSTEM ma prawo wystąpić do sądu z powództwem cywilnym o wydanie nakazu zapłaty na wartość naprawy, powiększoną o ustawowe odsetki i koszt magazynowania urządzenia.

16. Urządzenia zasilane paliwem ciekłym (np. nagrzewnice olejowe lub piece naftowe), dostarczane do serwisu muszą posiadać co najmniej 5 litrów paliwa (lub pełny zbiornik, jeżeli ma mniejszą pojemność). W innym przypadku zostanie naliczona dodatkowa opłata za zużyte paliwo w serwisie. Dodatkowa opłata za paliwo może być również naliczona przy długotrwałych testach pracy, gdy dostarczona ilość paliwa okazała się niewystarczająca. Wyjątek stanowi dostawa transportem kurierskim - w tym przypadku urządzenia muszą być bezwzględnie i w całości opróżnione z paliwa ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku zawsze jest naliczana opłata za minimalną ilość paliwa tj. 5 litrów.

17. Serwis nie udostępnia urządzeń zastępczych na czas naprawy.

18. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie urządzeń sklepu w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym i Serwisie urządzeń sklepu, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu urządzeń, w tym korzystanie z usług serwisu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

Otwórz formularz zgłoszeniowy
pixel