Regulamin serwisu

Regulamin napraw serwisowych:

1. Naprawy gwarancyjne - wykonywane są bezpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancji producenta. Naprawy realizowane są ściśle wg wymogów producentów sprzętu. Czas naprawy gwarancyjnej rozpoczyna bieg od momentu dostarczenia do serwisu sprzętu, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz kopii dowodu zakupu. Serwis zastrzega sobie prawo do odrzucenia nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji jeżeli:

  • Nastąpiła ingerencja w sprzęt osób nieuprawionych do napraw,
  • Sprzęt jest uszkodzony mechanicznie,
  • Stwierdzone uszkodzenie jest wynikiem eksploatacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem sprzętu, opisanym w instrukcji użytkownika,
  • Sprzęt jest uszkodzony w wyniku działania siły wyższej lub wpływów środowiskowych,
  • Brak jest wymaganych dokumentów potwierdzających gwarancję producenta (karta gwarancyjna, kopia dowodu zakupu).

2. Po przeprowadzeniu diagnostyki, Serwis może dokonać zmiany kwalifikacji naprawy zgłoszonej przez Klienta jako „Gwarancyjna”, na pogwarancyjną.

3. Naprawy pogwarancyjne - Klient podpisując przyjęcie sprzętu do naprawy lub wysyłając sprzęt za pośrednictwem kuriera akceptuje warunki wykonania usług serwisowych przez Serwis WENTSYSTEM.

4. Zgłoszenia można dokonywać pod numerem telefonu 91 887 55 18, osobiście w siedzibie firmy lub pocztą elektroniczną pod adresem: serwis@wentsystem.com

5. Koszt diagnostyki i wyceny naprawy wynosi 150,00 zł netto. (184,50 zł brutto), jest to koszt jednej roboczogodziny pracy serwisanta.

6. Naprawy do kwoty 450,00 zł netto (553,50 zł brutto) wykonywane są bez dodatkowego potwierdzania wyceny przez użytkownika. Naprawy skosztorysowane powyżej kwoty 450,00 zł netto (553,50 zł brutto) muszą być potwierdzone zgodą użytkownika na naprawę. Ekspertyza i wycena kosztów naprawy ważna jest 30 dni od daty jej wykonania. Wadliwe moduły wymienione podczas naprawy są wydawane klientowi tylko na jego żądanie wyrażone przy przyjmowaniu sprzętu do naprawy. Jeśli takowe nie nastąpi wymienione części przekazywane są do utylizacji.

7. Opłata za wykonaną usługę następuje w momencie wydania sprzętu w siedzibie firmy lub przy dostawie za pobraniem u kuriera.

8. Klient oddając sprzęt do naprawy oświadcza, że przekazywany sprzęt jest jego własnością lub ma pełne prawo do dysponowania nim.

9. Naprawy pogwarancyjne wykonywane będą w terminie do 30 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia i wymaganych dokumentów do serwisu.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu usługi lub jej niewykonanie, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub, gdy  producent zaprzestał produkcji części zamiennych, dla których nie istnieją zamienniki.

11. Serwis WENTSYSTEM udziela 6-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę (naprawę) oraz 3 miesiące na wymienione części zamienne. W indywidualnych przypadkach serwis może zmienić okres odpowiedzialności za wykonaną usługę o czym klient zostanie powiadomiony w momencie wyceny.

12. Serwis WENTSYSTEM zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi bez podania przyczyny.

13. Klient może dostarczyć urządzenie do naprawy osobiście lub drogą kurierską na własny koszt i ryzyko do siedziby firmy WENTSYSTEM mieszczącej się pod adresem: Szczecin 70-660, ul. Gdańska 3 d w godzinach od 8 do 16 od pn. do pt. z wyłączeniem świąt. Koszt transportu za pośrednictwem firmy WENTSYSTEM ustalany jest indywidualnie w zależności o wielkości i wagi urządzenia. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia transportowego ponosi klient. Sprzęt musi być spakowany w sposób pozwalający na bezpieczny transport kurierski. W pozostałych przypadkach uszkodzeń transportowych wynikłych na skutek nieprawidłowości w pracy firmy przewozowej zostanie sporządzony protokół szkodowy. Firma WENTSYSTEM złoży reklamację i roszczenie odszkodowawcze do firmy przewozowej. Po stronie klienta pozostaje wykazanie wartości transportowanego sprzętu. Odszkodowanie zostanie przekazane klientowi po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji i w wysokości uznanej przez firmę transportową.

14. Dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu z serwisu po naprawie jest oryginał potwierdzenia przyjęcia sprzętu do naprawy. Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany podczas przekazywania sprzętu do serwisu. Koszt transportu ponosi klient.

15. Klient zobligowany jest do odbioru sprzętu z serwisu w terminie 14 dni od daty pierwszego wezwania do odbioru. Nie odebranie w tym terminie sprzętu, będzie powodowało naliczanie opłaty za depozyt w wysokości 5 zł netto za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana przez kolejnych 30 dni, (w tym terminie zwyczajowo serwis powiadamia telefonicznie na nr telefonu podany podczas wypisywania zgłoszenia serwisowego 3-krotnie). Nieodebranie sprzętu przez Klienta, po tym terminie, oznacza że Klient z własnej woli zbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego, własność sprzętu przechodzi na WENTSYSTEM, który obejmuje go w posiadanie. Jednocześnie klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonanej naprawy i magazynowania.

16. Urządzenia działające na paliwo ciekłe (np. nagrzewnice olejowe lub piece naftowe) dostarczane do serwisu muszą posiadać co najmniej 5 litrów paliwa (lub pełny zbiornik, jeżeli ma mniejszą pojemność). W innym przypadku zostanie naliczona dodatkowa opłata za zużyte paliwo w serwisie. Dodatkowa opłata za paliwo może być również naliczona przy długotrwałych testach pracy gdy dostarczona ilość paliwa okazała się niewystarczająca. Wyjątek stanowi dostawa transportem kurierskim - w tym przypadku urządzenia muszą być bezwzględnie i w całości opróżnione z paliwa ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku zawsze jest naliczana opłata za minimalną ilość paliwa tj. 5 litrów.

17. Serwis nie udostępnia urządzeń zastępczych na czas naprawy.

18. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie urządzeń sklepu w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym i Serwisie urządzeń sklepu, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu urządzeń, w tym korzystanie z usług serwisu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy)

Pobierz regulamin napraw serwisowych

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixel